Interview: Chr. Lerche om unionens nye satsning på tursejlads

Vi giver i dagens artikel sejlerne indsigt i Dansk Sejlunions (DS) planer for tursejladsområdet gennem et interview med DS direktør, Christian Lerche.

Bådmagasinet har i en artikel for nylig fokuseret på det faktum, at DS gennem en længere periode har nedprioriteret tursejlads og stillede spørgsmålet: Har DS tabt 6-8 år på gulvet?

I artiklen så vi nærmere på, hvorfor DS nedprioriterede tursejlads området i 2013-2014 under den tidligere formand Hans Natorp, på trods af en intern rapport til bestyrelsen, havde lagt op til en storstilet satsning på netop tursejlads.

DS vil igen satse på tursejlerne
Mens DS oplevede en meget markant medlemsnedgang under Hans Natorps ledelse, har Danske Tursejlere haft en stor og konstant medlemsfremgang - i samme periode fra 8.000 til mere end 13.500 medlemmer. Det er måske den udvikling, som DS har fået øje på?

Vi har stillet DS direktør Christian Lerche en række spørgsmål om DS nye satsning på tursejlads-området i forbindelse med ansættelse af den nye konsulent, en stilling som DS for øvrigt har modtaget mere end 25 ansøgninger til.

Hvad er DS’ plan for at vinde den tabte erfaring og viden tilbage, efter 6-8 år, hvor Danske Tursejlere har ekspanderet markant?

”Jeg ser faktisk anderledes positivt på det. Vi er meget opmærksomme på, at DS hele tiden skal skabe værdi for medlemmerne af de danske sejlklubber – uanset om de surfer, SUP’er, sejler kapsejlads eller tur – og om det er for motor, sejl eller muskler. Bestyrelsen ønsker nu, at indsatsen for tursejlads skal forstærkes gennem læringstilbud, information og konkrete medlemsfordele. Det skal bygge oven på den omfattende viden, der allerede findes, samt den interessevaretagelse, vi udøver, og services som turbøjer, forsikring og tursejlerapp’en.”

Hvad er baggrunden for, at DS nu igen vil øge indsatsen på tursejlads området?

”Det er helt naturligt, at DS og vores medlemsklubber har tilbud til alle medlemmer, uanset om de sejler tursejlads eller kapsejlads. Interessen for at sejle er stigende, og det stiller krav til klubberne og DS om attraktive tilbud for at få sejlerne med i fællesskabet i sejlklubberne.”

Sejlklubberne skal aktiveres i indsatsen

Man kan i referat for generalforsamling 2021 læse et afsnit i formandens beretning, samt et afsnit i ”DS pejlemærker 2022” vedr. tursejlads indsatsen. Foreligger der en bestyrelsesbeslutning, et kommissorier og en strategi for DS kommende tursejlads satsning, som DS vil dele med sejlerne?

”Bestyrelsen har besluttet de overordnede strategiske rammer, der både tager afsæt i de gamle analyser og desuden bygger videre på den udvikling, som DS faktisk har gennemført de seneste år. Målrettet information til sejlerne har meget høj prioritet – lige nu b.la. om forårsklargøring.
Et afgørende nyt element vil være at aktivere sejlklubberne i indsatsen. Helt på samme måde, som klubberne har ansvarlige ledere for ungdom, sejlerskole og kapsejlads, så skal de også have ”tursejladsambassadører”, eller hvad de nu skal hedde. De skal kunne hente inspiration i tur-koncepter og læringstilbud hos DS til at gennemføre aktiviteter i klubberne. Det kan fx være tur-formater eller små kurser i bådhåndtering og sejladsfærdigheder.”

I referatet fra DS generalforsamlingen ser det ud til, at der ikke var nogen kommentarer fra klubberne til dette nye markante initiativ - Har der forudgående været møder med DS-klubberne, hvor man har drøftet tursejlads som et specifikt indsatsområde, og foreligger der eventuelt en rapport for dette?

”Bestyrelsen holder møder med klubberne, hvor idéer udveksles og diskuteres. Senest havde vi regionale møder i januar og februar i år, hvor indsatsen blev nævnt. Der foreligger ingen rapport eller andet skriftligt materiale. I øvrigt var der på generalforsamlingen i 2020 et forslag fra en sejlklub om at synliggøre ressourceindsatsen på tur-området. Det forslag blev af mange årsager ikke vedtaget, men der var en god debat om spørgsmålet, som vi selvfølgelig skal lytte til.”

Tursejlads og finansiering

Hvor meget af den nye tursejladsindsats indgår i den nye strategiaftale med DIF? Og hvor meget økonomisk støtte fra DIF har DS opnået til den nye satsning?

”Tursejladsindsatsen er som udgangspunkt uafhængig af den kommende, nye strategiaftale med DIF. Det er med andre ord et rent DS-initiativ. Men vi forventer, at den kommende strategiaftale giver mulighed for at udarbejde mange gode nye tilbud til både sejlere og klubber fx på læringsområdet og vi vil styrke vores arbejde med faciliteter og bæredygtighed.”

DS bestyrelse har besluttet at afsætte flere midler til udviklingen af klubbernes og sejlunionens tilbud til tursejlere og bådejere i 2021. DS har i 2020 brugt 146 tkr. (budget 255 tkr.) på tursejlads området, og der budgetteres nu med 755 tkr. Hvordan ser detailbudgettet ud for disse midler til konsulent, DS tursejlerbøjer og andre aktiviteter?

”Man kan reelt ikke læse direkte ud af vores budget og årsrapport, hvor meget, der går til de enkelte sejladstyper eller grupper af sejlere. Vores konsulenter og informationsindsats favner jo alle former for sejlads, og IT-omkostninger indeholder fx også tursejlerapp’en. Derfor ligger der ikke meget andet end turbøjerne i det hidtidige forbrug på tur-området. Størstedelen af det øgede budget vil gå til den nye medarbejder, og der er afsat lidt til nye aktiviteter, som først defineres, når medarbejderen er ansat.”

Hvordan finansieres det udvidede budget for tursejlads området?

”I år finansieres satsningen af egenkapitalen.”

Er finansieringen af tursejlads området en del af det budgetterede underskud på 1 mio. kr.?

”Ja, underskuddet afspejler to nye initiativer – den forstærkede indsats for tursejlads og udviklingen af træneruddannelserne. Det har vi råd til, fordi vores egenkapital er blevet ret stor.”

DS bestyrelsens strategi indebærer dermed, at man efter en opstart finansieret af egenkapitalen, skal finde finansiering i den løbende drift. En medlemsfremgang vil delvist kunne finansiere dette, men generelt vil DS også have behov for at skabe markante nye indtægter, hvis tursejladsområdet skal udvikles yderligere i fremtiden, uden at budgetterne reduceres for andre områder.

Videns-center og læringskultur

Hvad kommer ‘Sejlsportens Videns-center’ nærmere til at indeholde?

”Information og inspiration til sejlere og bådejere er et par af hovedelementerne. ”Sejlernes Videns-center” er egentlig bare en arbejdstitel for at beskrive, hvordan vi ser på DS rolle i forhold til sejlerne. Men det er nu blevet en meget konkret ramme for indsatsen: Man skal altid kunne finde faktuel og relevant viden, inspiration og information på hjemmesiden.”

Hvad vil DS gøre for at hjælpe klubberne med en stærkere læringskultur?

”Mange sejlklubber har allerede en velfungerende sejlerskole. Det vil vi nu inspirere til at videreudvikle med konkrete minikurser, foredrag og andre læringstilbud, som klubberne kan benytte over for deres medlemmer. Det kan fx være om klargøring, sejlads til fremmed havn, opankring, bådhåndtering eller andet, som kan være svært for den nye sejler, men let for de erfarne. Et andet eksempel kan være tilbud om foredrag og aktiviteter til klubaftenerne om vinteren. Vi forventer, at ”turambassadører” vil spille en nøglerolle i klubberne.”

Store forventninger til tursejlads området

Hvilken langsigtet strategi har DS for, at dette område kan opgraderes yderligere om nogle år, ressourcemæssigt og økonomisk, hvis denne nye indsats skaber en succes hos klubber og medlemmer?

”Det er for tidligt at blive konkret om den fremtidige udvikling. Vi har store forventninger om, at dette område kan udvikle sig markant. Nu skal vi i gang, og vi skal aktivere klubberne.”

Hvordan har udviklingen set ud de seneste 6-8 år for antal klubber og antal klubmedlemmer, inkl. de nyeste tal for DIF’s medlemsopgørelse primo 2021?

”De nye medlemstal er fantastisk gode. Med 55.000 aktive medlemmer i 256 klubber har vi det højeste antal medlemmer i otte år, og den højeste vækst i 36 år. Siden opgørelsen fra nytår har vi ydermere optaget fire nye klubber, så udviklingen er virkelig positiv.”

Hvor forventer DS, at de 15% tilvækst skal komme fra, som man har som målsætning frem til 2022?

”De 15 % vækst dækker perioden 2017-2022 og blev indskrevet i den seneste strategiaftale med DIF, hvor fokus var på vækst. Vækststrategien, der blev formuleret i 2016, har været at udvikle koncepter til klubberne, der kan gøre klubberne mere attraktive for nye sejlere – både unge og voksne – og for de mange bådejere i havnene, som ikke er medlemmer. Vi arbejder også systematisk med, at gode aktiviteter i klubberne skal få de nye sejlere ind i klubfællesskabet. Den forstærkede indsats for tursejlads lægger sig rigtig godt i forlængelse af dette.”

DS medlemsfremgang har siden 2016 været på 3,75%, så der er fortsat lang vej til målsætningen om 15% tilvækst. Dermed skal medlemsvæksten frem til 2022 være på yderligere 11,75% for at nå målet i strategiaftalen med DIF.

Bonus-info - DS medlemstal
DS havde det højeste medlemstal nogensinde i 2009 med 63.195 medlemmer i 271 klubber, heraf 59.141 aktive og 4.103 passive medlemmer. Medlemsfaldet fortsatte helt frem til 2016, hvor lavpunktet var 54.843 medlemmer (aktive og passive) - mens antal klubber faldt helt frem til 2019 til kun 253 klubber. Senest opgjorte medlemstal i 2021 er 54.904 aktive medlemmer plus 2000 passive, fordelt på 256 klubber.
Se DS medlemsudvikling gennem de seneste 30 år herKapsejlads

X-Yachts Star Meeting: Mega tæt afgørelse

Kapsejlads

Nu kan du låne en Wayfarer - kvit og frit

Kort nyt

Ny teknologi skal øge sikkerheden i delebåds-koncept

Kapsejlads

Fuldt program i Skovshoved denne weekend

Kort nyt

I ❤️ NELLA DAN: Om kammeratskab på et dansk polarskib

Kort nyt

Flere end 800 aktioner i 2021!

Bådudstillinger

Boom i besøgende på Genova Boat Show

Motor

Racebird i fuld størrelse afsløret i Monaco

Kort nyt

Hold på hat og briller - stormende kuling på vej

Udvalgte artikler *