fbpx

Katastrofen lurer - bekymret for fritidssejladsen i del af Øresund

Inkluder i Newsletter: Ja

En fast forbindelse til Sverige fra Helsingør rykker nærmere. Man er nu fremme ved høringsrunden, og det har fået sejlerne i Helsingør til tastaturet. 

Et kæmpe område af Øresund fra Nordhavnen i Helsingør til Snekkersten bliver ifølge Havplanen inden længe udlagt til udviklingszone, og det kan få betydning for fritidssejladsen i området. I Helsingør Sejlklub har man netop indsendt sit høringssvar, hvor fristen er den 5. februar. 

Sejlerne er bekymret over den kommende fase, hvor et kæmpe område af den nordlige del af Øresund (se kortet, red.) er markeret som zone lb, hvor det i anlægsfasen skal sikres, at der ikke lægges hindringer i vejen for etablering af en fremtidig ny forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

- Selv om jeg ikke tror på, at de finder på at lukke Øresund for sejlads, så lægger man jo alligevel op til, at man rent faktisk kan gøre det. Og det ville være en katastrofe. Mange, mange tusinde sejlere og mange tusinde typer af fartøjer på Øresund ville blive berørt, siger formand for Helsingør Sejlklub, Kasper Wedersøe, til Helsingør Dagblad.

I høringsvaret til Havplanen påpeger sejlerne blandt andet, at der skal sikres fri sejlads i en kystzone ved Helsingør og mellem trafiksepareringen og Danmark, således man kan sejle nord/syd i Øresund uden at krydse trafiksepareringen med de risici og farer det medfører. Endvidere hedder det:

”Især for Helsingør Sejlklub er det vigtigt, at Danmarks største kapsejlads ”Sjælland Rundt” som en del af Sjælland Rundt Sailing Week kan gennemføres i en anlægsfase samt i en efterfølgende driftsfase.”

Der er ingen tvivl om, at anlægsarbejdet vil strække sig over adskillige år, og derfor har man også fra sejlklubbens side pointeret, at de praktiske forhold med fysisk afmærkning i farvandet skal være tydelige.

”Afmærkningen, der afviger fra den sædvanlige af mærkning i Øresund skal ske med lysbøjer, der tillige sender AIS-signaler for de søfarende. Der skal være let adgang til information om ændringer for sejladsen ikke kun for via efterretninger for de søfarende, men særlig information på dansk, tysk, engelsk og svensk målrettet fritidssejlere, ” lyder det i høringssvaret fra Helsingør Sejlklub.

I følgeteksten til det skraverede område på kortet står der blandt andet i Havplanen:

’Zonen er markeret med Ib. Udlægning af området i havplanen til udviklingszone medfører i sig selv ingen begrænsning i adgangen til fiskeri eller sejlads i området, men sådanne begrænsninger kan følge af anden lovgivning.

Formålet med udlægning af udviklingszonen er at sikre, at der ikke lægges hindringer i vejen for etablering af en fremtidig ny HH-forbindelse.

Ib.5.3. Inden for udviklingszonen kan der kun meddeles tilladelse m.v. til eller vedtages planer for arealanvendelse og anlæg, såfremt det ikke vil umulig- eller vanskeliggøre anlægsprojektet. Det skal således sikres, at tilladelser tidsbegrænses eller at det på anden måde sikres, at den pågældende aktivitet eller anvendelse kan bringes til ophør uden udgifter for staten, når etableringen af transportinfrastrukturprojektet bliver aktuel.’

Fakta om Havplanen
Med havplanen gennemføres en helhedsorienteret fysisk planlægning for det samlede danske havareal. Formålet med havplanen er at fremme økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havressourcer på et bæredygtigt grundlag. 

Havplanen dækker hele det danske havareal. Det vil sige søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone (EEZ).

Havplanen skal planlægge for følgende anvendelser og aktiviteter: 

  • Energisektoren til søs
  • Søtransport
  • Transportinfrastruktur
  • Fiskeri og akvakultur
  • Indvinding af råstoffer på havet og
  • Bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet.

Derudover kan der planlægges for bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv samt landindvinding. 
Kilde: havplan.dk 


Galleri
Udvalgte artikler *