fbpx

Line Markert ønsker ét år mere som formand – men kan hun det? Adv. Henrik Andersen giver sit bud

Related Articles: Hvem bliver Dansk Sejlunions næste formand m/k?
Inkluder i Newsletter: Ja

Få dage efter Bådmagasinets artikel om klubbernes valg af formand til Dansk Sejlunion, har Line Markert meldt ud, at hun gerne ønsker at fortsætte, men kun ét år. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre med Dansk Sejlunions nuværende vedtægter?

Dansk Sejlunions direktør Christian Lerche havde inden artiklen oplyst, at han ikke kunne svare på, om Line Markert ville stille op igen, men ville tro, at det vil blive besvaret, når der indkaldes til generalforsamling medio december - en indkaldelse til en generalforsamling medio marts 2024, der vil komme ud relativt kort før juleferien.

Line Markert bestemte sig hurtigere
Den 1. november meldte Line Markert på hendes egen Facebook profil så alligevel ud, at hun ønsker at stille op til ét år mere, og nævner, at hendes egen klub Hellerup Sejlklub bakker hende op.

Den 2. november skriver Dansk Sejlunion herefter på deres Facebook side, at Bådmagasinets artikel (må vi gå ud fra - den er omtalt som ‘bådpressen’, red.) har givet anledning til, at sejlunionens nuværende formand Line Markert har meldt sit kandidatur for en periode mere.

Sejlunionen gør endvidere opmærksom på, at en person maksimalt kan sidde i et 8 år på formandsposten, og at Line til marts 2024 har siddet i 7 år, og dette betyder, at hun vil skulle træde tilbage fra formandsposten i marts 2025, hvis hun bliver valgt i 2024.

Sejlunionen skriver videre, at selvom en formand sædvanligvis vælges for to år ad gangen, (vedtægterne siger man vælges for en 2-årig periode, red.) er der ikke noget til hinder for, at Line Markert stiller op for en periode på kun et år. Dette baserer sejlunionen på rådgivning fra dirigenten om at lade vedtægterne være og håndtere det i praksis, hvis situationen opstår. Han ser intet problem i at køre ”skævt”!

Hvad betyder ”håndtere det i praksis”? Skal det fortolkes, som at dirigenten mener, at det kan han håndteres på selve generalforsamlingen?

Advokat: 2-årsreglen er velbegrundet og kan ikke fraviges
Efter at Line Markert offentliggjorde sit kandidatur på sin Facebook side, har blandt andet Advokat Henrik Andersen kommenteret på opstilling for ét år ift. vedtægterne som angiver 2 år. Henrik Andersen har stor erfaring både som advokat og frivillig i sejlsporten, hvor han både har siddet i Dansk Sejlunions Ordensudvalg, og i KDY’s bestyrelse. 

Henrik Andersen skriver i sine kommentarer på Facebook:

“Efter DS's vedtægt § 12 vælges formanden i lige år for 2 år ad gangen og max 8 år.  Line er indtil nu valgt første gang i 2017 for et år, herefter i 2018, 2020 0g 2022 for 2 år ad gangen. Jeg forstår nu at Line gerne i 2024 vælges for 1 år (i alt 8 år). Mon ikke DS skal se på lidt på § 12, så der er overensstemmelse mellem vedtægt og adfærd.

Det forhold, at et bestyrelsesmedlem / en formand ønsker at gå før tid og man derfor vælger et / en ny for den resterende tid af forgængerens periode, kan ikke begrunde et valg af f.eks. formanden i lige år for et år, når valgperioden er 2 år. 

Det bemærkes at det forhold at den pågældende kan sidde i max 8 år kan ikke i sig selv begrunde en sådan fravigelse af vedtægtens §12, idet der herved skabes en præcedens for at dette også vil gælde fremover. 

Den næste i den pågældende rolle vil ligeledes starte med et år og muligt også vil ende med et år. Ideen med 2 års valgperioder er at den pågældende person kan indrette sig på at denne i hvert fald får 2 år til at vise sit værd og dermed forbedre sine chancer for genvalg, såfremt denne måtte ønske dette. 

Løsningen er at man sletter lige og ulige år i § 12, således at et nyt medlem i bestyrelsen altid vælges for 2 år uanset om forgængeren er fratrådt i utide.”

Om hvorvidt en dirigent vil kunne håndtere dette i praksis, har Henrik Andersen oplyst følgende til Bådmagasinet:

”Det vil kræve en vis længerevarende og stadig fulgt praksis. Da de nuværende regler er forholdsvis nye, er betingelserne næppe opfyldt.”

Bådmagasinet har yderligere modtaget supplerende synspunkter fra Henrik Andersen:

”Det er stadig min opfattelse, at går et medlem af i utide, dvs. udenfor dennes valgterminer, så må bestyrelsen omorganiserer sig, i tilfælde af formandens afgang vil det typisk være næstformanden der indtræder som formand for den resterende periode. 

Når man i 2017 desuagtet på generalforsamlingen valgte Line som formand for et år så kan hun ikke genvælges som formand i 2024, da hun derved kommer i strid med de maximale 8 år, men hun kan vælges som alm. bestyrelsespost, forudsat at hun indtil da ikke har siddet mere end 10 år i bestyrelsen (12 års reglen, red.).

Ideen med at vælge hende for et år duer ikke, idet man derved gør at dennes aftager ender i samme situation som Line. 

Som jeg også gør gældende er 2 årsreglen en velbegrundet regel. 

Skal Line genvælges skal 8 års reglen udgå, eller generalforsamlingen godkende, at der i forhold til Line dispenseres fra 8 års reglen. Dette skal fremgå af indkaldelsen, da Line nu har meddelt, at hun ønsker genvalg. Jeg vil nok overlade til dirigenten at vurdere dette. Dette kunne f.eks. være, at Line skulle opnå 2/3 af de afgivne stemmer (2/3 = kvalificeret flertal som ved ændring af vedtægten, red.). Opnår hun ikke det, er hun ude. Er der flere andre der stiller op som formand, bør der være et omvalg mellem disse.”

DS praksis har altid været 2 år ad gangen
Dansk Sejlunion har altid fastholdt de 2-årige valgperioder for formanden. Line Markert blev i 2017 blev valgt for ét år pga. at Hans Natorp ”gik i utide”. Herefter er Line Markert genvalgt tre gange for 2-årige perioder i hhv. 2018, 2020 og 2022.

Historisk set skete valg af formand indtil starten af 00’erne hvert andet år med et max. på 6 år. Efter forslag fra bestyrelsen blev den maksimale periode hævet til 8 år, stadig med valg for 2 år ad gangen, hvilket betød, at Peer Bent Nielsen året efter blev genvalgt, og samlet kunne, som den første formand, sidde 8 år.

Da man et par år senere overgik fra den tidligere hovedbestyrelse med kredsrepræsentanter til direkte valg på generalforsamlingen, blev de nuværende vedtægter besluttet med valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (2-3) i lige år for 2 år, og valg af bestyrelsesmedlemmer (3-4) i ulige år for 2 år.

Dansk Sejlunion har altid fulgt denne praksis med 2-årige valgperioder for formanden, med mindre en person ønskede at forlade sin post tidligere. Dette er kun sket én gang i 2017 hvor Hans Natorp smuttede, og hvor valget af Line Markert skete for ét år, således at DS igen kom i ”sync” med vedtægterne ifm. genvalg af Line i 2018 for 2 år.

Ej lægge mærke til dirigenten
En dirigent ved en generalforsamling har flere opgaver - men en af de vigtige er, at lede foreningens generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne, og ikke hjælpe bestyrelsen med hvordan man kan omgå dem!

Som DGI blandt andet skriver:

"Det er dirigentens opgave at sikre, at beslutningerne bliver truffet på demokratisk vis. Det betyder, at han skal hjælpe med at folde problemstillingerne ud, så alle kan forstå dem. 

Man kan sige, at dirigenten skal udfylde sin rolle på samme måde, som når en dommer dømmer en kamp så godt, at man ikke lægger mærke til ham. 

Dirigenten skal sikre, at

  • alle synspunkter bliver hørt

  • talerne holder sig til emnet

  • alle kan forstå, hvad der foregår.

Hvis det ikke er beskrevet i vedtægterne, hvordan de forskellige afstemninger skal foregå, er det dirigenten, der afgør afstemningsform og -regler."

 

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *