fbpx

Efter ekstraordinær generalforsamling - bliver World Sailing nu mere effektiv og transparent ?

Related Articles: ’Radiotavshed’ hos World Sailing – er det 'good'- eller 'bad governance' ?, OL 2028: Discipliner vedtaget trods uenige World Sailing komiteer! , Slingrekurs i World Sailing, World Sailing: Var nej til reform mere et mistillidsvotum til bestyrelsen?

World Sailing har siden præsidentvalgt i 2020 arbejdet videre med processen for en strukturændring - et arbejde som den tidligere danske præsident Kim Andersen igangsatte med en Governance Commission tilbage i 2017. Strukturændringerne var et stort tema i forbindelse med valget i 2020, hvor Kim Andersen tabte præsidentposten til kineseren Quanhai Li.

Bestyrelsens mål var i 2017: "Sådan gør man World Sailing til et mere effektivt beslutningsorgan". Et andet stort tema var, at World Sailing skulle være en meget mere transparent organisation.

Ekstraordinær generalforsamling midt i sommerperioden
World Sailing er gået grundigt til værks i processen med henblik på at fremlægge et forslag på den ekstraordinære generalforsamling, som blev afviklet den 18. juli, midt i sommerperioden på den nordlige halvkugle, hvor en meget stor de af de mest aktive sejlunioner findes. 

Det kunne se ud som om indkaldelsen kom som en overraskelse - kun 40 (!) af de 145 nationale-sejlunioner deltog i den ekstraordinære generalforsamling. Altså langt under 1/3-del, det siges at være skuffende, når man arbejder med så vigtig en reform om ændringer i WS organisationsstruktur, som har været uændret i mere end 50 år, men det kan jo have været en bevidst strategi fra bestyrelsens side at placere den ekstraordinære GF på dette tidspunkt?

Gennem første halvdel af 2022 har WS fremlangt et omfattende forslag til strukturændringer, som har været drøftet på 12 plenaresessions med deltagelse af de nationale sejlunioner. Forslaget blev tillige drøftet på halvårsmødet i Abu Dhabi. Primo juli udsendte WS det endelige forslag til alle 145 sejlunioner, og der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 18. juli.

Formålet var at opnå en godkendelse af principperne, hvilket krævede mindst 50% af stemmerne for forslaget. Dele af forslaget blev vedtaget, dele af forslaget blev forkastet.

Tredje fase i processen bliver nu, at Governance Commission udarbejder det endelige forslag, udmøntet i vedtægtsmæssige ændringer, som kan vedtages på den årlige generalforsamling i november 2022, her kræves der 75% flertal. Sker det, vil strukturændringerne blive fuldt implementeret frem til generalforsamlingen i november 2023.

Det store spørgsmål er så, hvorvidt den nye reform vil gøre World Sailing (WS) mere effektiv og mere transparent? Kommer der en reel modernisering af WS, eller bliver der tale om mindre justeringer?

Justeringer men ingen revolution
De principper som nu er vedtaget betyder ikke, at World Sailing får en helt ny, moderne struktur, som vil sikre en meget mere effektiv organisation i relation til beslutningsprocesserne. Med reform-forslaget vil WS stadig have en kompliceret struktur med mange niveauer, komiteer og kommissioner. Der bliver rykket lidt rundt på magten i relation til generalforsamling, repræsentantskab og bestyrelse, samtidig med at man opretter nogle nye komiteer - men bibeholder de fleste af de eksisterende komiteer og kommissioner!

Kort sagt, generalforsamlingen får mere magt i relation til WS strategier samt olympiske discipliner samt bådtyper, hvilket tidligere lå i Council (repræsentantskabet, red.). Det bliver bestyrelsen, som udarbejder forslag til strategier til fremlæggelse på generalforsamlingen, efter konsultation hos Council. Den store forandring er en styrkelse af mandatet hos generalforsamlingen og bestyrelsen, mens Council får rollen at debattere og udarbejde de politikker som skal sikre gennemførelse af WS strategi, vedtaget af generalforsamlingen.

Når op til 145 nationer - store som små, skal træffe de afgørende beslutninger i WS, er risikoen, at WS ikke bliver mere dynamisk og fremtidsorienteret med den nye struktur - måske snarere mere konservativ og forsigtig ift. udviklingsinitiativer, blandt andet i det olympiske sejlsportsprogram.

Samtidig åbnes for at interessenter kan indsende forslag på et hvilket som helst tidspunkt på året via et åbent online system, hvor alle interessenter kan give deres holdning til kende. Council skal på kvartårlige møder behandle forslagene.

Generelt er det store spørgsmål, hvorvidt WS får en mere effektiv beslutningsstruktur, samt bliver mere transparent?

Tiden vil vise om beslutningsprocesserne bliver mere effektive. Der er umiddelbart ikke meget i reformforslaget, som peger mod markant mere transparens, og det vil i fremtiden, i høj grad komme til at afhænge af bestyrelsen og den professionelle ledelse.

Der kommer større ligeberettigelse i organisationen, idet der i fremtiden skal være 50/50 mænd og kvinder som vicepræsidenter. Samtidig kommer der mere specifikke krav til komiteerne med max. én person per nation, mindst én per kontinent, mindst 30% repræsentation af hvert køn, og man vil tilstræbe 50/50.

Endelig bliver der også sat en tidsbegrænsning på hvor længe et Council medlem kan sidde, hvilket bliver max. 3 perioder af 4 år, hvilket mere kontinuerligt vil sikre "nyt blod" i Council.

Hvad siger Dansk Sejlunion ?
På trods af ferietiden, så lykkedes det Bådmagasinet at få fat på Dansk Sejlunions formand Line Markert, som under den tidligere danske præsindet plæderede for behovet for meget markante ændringer i World Sailing. Det aktuelle reformforslag ligger i princippet et langt stykke fra det, som var genstand for stor debat i forbindelse med præsidentvalget i 2020, og var en af de faktorer som måske kostede Kim Andersen genvalg.

Bådmagasinet har bedt Line Markert om at kommentere, dels reformforslaget og processen mere generelt, dels de specifikke "key elements" som World Sailing fremhæver som de vigtigste ændringer.

Line Marker siger om DS syn på forslagene:

"Vi er fra dansk side klar til at støtte reformforslaget, som det tegner sig nu. Der blev på denne uges ekstraordinære generalforsamling hugget yderligere nogle knaster af, som gør reformen merer fredelig, og derfor lettere for medlemslandene at godkende. Man kan selvfølgelig overveje, om forslaget nu er så begrænset, at det ikke vil gøre den store forskel. Der skal ikke være tvivl om, at vi oprindeligt har støttet et langt mere vidtgående forslag, som den sidste bestyrelse fremlagde. Men vi mener stadig, at det nye forslag rummer så væsentlige skridt fremad, at det er et stort og nødvendigt skridt i retning af effektivisering og modernisering af beslutningsprocesserne, og at sikre større transparens i organisationen.

Der er endnu ingen konkrete formuleringer af de nye vedtægter for World Sailing. Der udestår et kæmpe arbejde fra juristernes og arbejdsgruppens side for at komme i mål inden generalforsamlingen i Abu Dhabi om godt fire måneder. Djævelen ligger ofte i detaljerne, og det bliver virkelig en spændende udfordring at opnå enighed om "det med småt".

I forhold til de enkelte emner, der omtales i World Sailingsbeskrivelse af reformforslaget, så forholder vi os positivt til dem."


General Assembly

"På enkelte områder ser Generalforsamlingen – og dermed medlemslandene - ud til at få større indflydelse i den nye model. Det gælder ikke mindst i forhold til formel godkendelse af World Sailings langsigtede strategier og endelige beslutninger om olympiske events og udstyr. Det sker på baggrund af indstillinger fra især bestyrelsen. Vi har tilbage at se, hvordan den store gruppe af lande vil være i stand til at forvalte dette mandat.

På mange andre områder afskæres generalforsamlingen fra indflydelse, idet generalforsamlingen ikke vil få mulighed for at omgøre beslutninger, der allerede er taget af andre i organisationen. Det har til tider virket kontraproduktivt, så vi støtter, at generalforsamlingen fremover får et mere klart mandat."


Council

"Repræsentantskabet, Council ser ud til at få en stærkere politisk og retningssættende rolle i organisationen ved udmøntningen af organisationens fremtidige strategier. Det synes vi er en god idé. Council får formentlig mere travlt fremover, når den nye beslutningscyklus introduceres med flere årlige møder.

Selvom Council ikke fremover træffer beslutninger i en række overordnede spørgsmål, så tillægges Council en ny funktion, hvor de kan sende forslag og indstillinger, som de er uenige i, tilbage til fornyet behandling i komitéer eller i bestyrelsen. Vi håber ikke, at vi kommer til at opleve, at denne funktion udnyttes til at forsinke fremdrift og udvikling.

Vi havde været klar til at støtte en opdeling af Council i to, så de olympiske emner blev skilt ud i et særligt repræsentantskab med erfaring og indsigt i dette emne, mens et andet repræsentantskab kunne stå for de øvrige indsatser. Men sådan bliver det altså ikke. Det var ikke hjerteblod for os, og vi er sikre på, at det nye repræsentantskab får en mere klar rolle fremover."


Board
"Bestyrelsen går formentlig styrket ud af reformen med større ledelsesmæssig power til at drive organisationen fremad, formulere strategiforslag og eksekvere beslutninger. Vi var usikre i forhold til fornuften i forslaget - der nu er bortfaldet - om, at bestyrelsen skulle suppleres med faglige kompetencer. Det kunne indebære risici for uønsket påvirkning af de valgte bestyrelsesmedlemmer eller nedtoning af deres vægt i beslutningerne. Derfor er vi mere trygge ved forslaget, der nu tegner sig. Selvom vi i Danmark sædvanligvis har det svært med kønskvoter, så bakker vi op bag forslaget om en kønsmæssig balance i den fremtidige bestyrelse."

Chief Executive Officer
"World Sailing er en meget kompleks organisation at lede. Det er traditionelt en meget politisk organisation, mens vores vilkår i dag kræver en stærk og handlekraftig daglig ledelse, der kan reagere hurtigt på hændelser eller tiltag fra vores mange interessenter. Det mener vi, at den nye model giver plads til, og det er allerede beskrevet i bestyrelsens forretningsorden fra 2021."

Growth and Development Committee
"I stedet for en opdeling af Council, bliver der introduceret denne nye komité, der skal have fokus på global/regional vækst og udvikling af sejlsporten. Det bakker vi fuldt op om. Der har i mange år været lidt kritik af, at dette område var underprioriteret ressourcemæssigt, så formentlig er det nye tiltag et skridt i retning af større fokus på udvikling i de regioner og områder, hvor sejlsporten eller World Sailing står svagt."

Specialist Sailing Committee
"Vi synes, det er et rigtig spændende tiltag. Der har været gjort mange forsøg gennem årene på at knytte de uafhængige, store og kommercielle aktører tættere til organisationen – med forskellig grad af succes. De eksterne aktører spiller i dag en stor rolle i forhold til at tegne sejlsportens ansigt i offentligheden, og de tager tiltag til udvikling af sejlsporten i forhold til ungdom, teknologi og bæredygtighed, som hele sejlsporten kan få gavn af. Derfor vil det være virkelig godt, hvis de kan knyttes tættere til World Sailing, så udviklingen kan afstemmes og udnyttes bedst muligt."

Committees and Working Groups
"Vi havde håbet, at der ville blive ryddet op i antallet af komitéer og underkomitéer, for der er virkelig mange, og der er stor risiko for dobbeltarbejde eller modstridende arbejde. Det bliver ikke denne gang, men vi vil fortsat have kig på, om der er mulighed for en mere klar struktur og mere effektive processer. Vi havde også forventet, at nogle komitéer ville få større reel indflydelse, så ikke alt kan underkastes omgørelser i fx Council. Det må være demotiverende for komitéerne, at de igen og igen oplever at blive underkendt i Council. Forhåbentlig vil den nye beslutningscyklus bidrage til en forbedring her."

Integrity and Disciplinar
"Vi er meget tilfredse med opdelingen af det etiske område i et undersøgende og et dømmende ben. Der har været kritik og usikkerhed om integriteten på dette felt, og vi forventer bestemt større ordentlighed og transparens her fremover. Vi vil dog understrege, at vi ikke har noget konkret at kritisere den nuværende etiske komité for, men vi har tidligere oplevet store problemer netop der."

Tursejlads

Aggressive spækhuggere skal bekæmpes med nye metoder

The Ocean Race

Bouwe Bekking tilbage - interview...

★ Interview & Portræt

★ Mod en biocidfri fremtid

Sejlsportsliga

Ligaen skyder Sjælland Rundt Sailing Week i gang

The Ocean Race

Ocean Race: På vandet med en IMOCA – se video

The Ocean Race

Franske Guyot vinder kapløb med tiden

Kapsejlads

Interview: Hurtigere rute rundt om Fyn?

Udvalgte artikler *