Lyntteholm Rådet en realitet på dagen hvor folketinget vedtog anlægsloven!

På dagen hvor et stort flertal i folketinget har besluttet anlægsloven om Lynetteholm, melder en række organisationer ud, at de har etableret Lynetteholm Rådet.

Der er tale om en sammenslutning af organisationer fra borgere, sejlere, miljø og natur - en række organisationer, der er modstandere af Lynetteholm projektet. De opfordrer alle, Folketinget og Københavns Kommune til at standse planlægningen af projektet.

Anlægsloven for Lynetteholm er netop vedtaget i Folketinget dags dato, og herefter kan etableringen af Lynetteholm være en realitet. By & Havn planlægger at gå i gang med anlæggelsen allerede i september 2021.

Lynetteholm Rådet, er Organisationerne er enige om følgende kritikpunkter:

Udemokratisk proces
Lynetteholm hastes igennem Folketinget i en proces, hvor sædvanlige krav til dokumentation, analyser og høringsprocesser tilsidesættes, og enhver protest overhøres.
Regering, Folketing og Københavns Borgerrepræsentation har låst hinanden i en aftale uden borgerinddragelse. Der har aldrig været en reel drøftelse af, OM Lynetteholm er den rigtige løsning på de udfordringer, Lynetteholm påstås at løse.

Friluftsliv
Lynetteholm vil påføre fritidssejlere, sejlerturismen, fiskere og andre, der anvender havnen og havet rekreativt, væsentlige gener og risici, når alle skal passere gennem et langt smalt sejlløb ind og ud af København. Lynetteholm forringer sejladsmulighederne ud for København og afskærer helt brugerne af Margretheholm Havn for adgangen til Øresund

Havmiljø
Lynetteholm vil med lukningen af Kongedybet udgøre en prop i Øresund, der mindsker gennemstrømningen af iltholdigt vand og salt til Østersøen – til skade for vandkvaliteten i Østersøen, som i forvejen er særdeles sårbar.
Afgravningen af forurenet havbund, dumpning i Køge Bugt og opfyldning af forurenet jord til Lynetteholm medfører forurening af Øresund og påfører havet og havbunden væsentlige skader.

Miljø på land
Jordkørslen med 350 lastbiler i døgnet, som skal både til og fra Lynetteholm, vil påføre væsentlige støv-, støj- og trafikgener for beboerne i indre by, på Christianshavn og Amager i 30-50 år.
Anlæg af Lynetteholm vil medføre en meget stor klimabelastning og forhindre København i at nå målet om klimaneutralitet i 2025. Projektet vil desuden være i modstrid med kommunens overordnede trafikmål om at reducere biltrafikken.

Byudvikling
Lynetteholm og den påtænkte udvikling på Refshaleøen skal huse mere end 100.000 beboere og arbejdspladser. Lynetteholm er ikke et resultat af den overordnede planlægning af Hovedstadsregionen, og samspillet med den øvrige del af Sjælland er ikke er tænkt ind i projektet. Lynetteholm medvirker derfor til en øget skævhed mellem København og den øvrige del af landet.

lynetteholmrådet

FLID, Foreningen af lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion er blandt de organisationer som er gået med i Lynetteholm Rådet.