fbpx

Dan Ibsen: Begås der karaktermord på Kim Andersen ?

Related Articles: Næste klage mod Kim Andersen: ”TSE har ikke hjulpet med Kims kampagne”, siger Hans Natorp, World Sailing: Knusende kritik af Kim Andersen fra etisk komité, World Sailing: Nu starter præsident valgkampen

KOMMENTAR: Hvad er op og ned på kritikken af World Sailings danske præsident Kim Andersen ? Er den en del af en politisk magtkamp ? Og hvad med etisk komite’s rapport ?

Sagen omkring klagen mod Kim Andersen og den fremkomne rapport fra Ethics Commission har skabt stor opmærksomhed og uro, og den udvikler sig dag for dag. Senest i sidste uge udsendte Kim Andersen et statement og kort tid derefter kom en modreaktion fra den fungerende formand for kommissionen. Begge parter ’skyder med skarpt’, og det er ved at udvikle sig til et juridisk slagsmål for ’åbne døre’.

World Sailing’s Executive Committee mødtes den 21. august med baggrund i den verserende sag mod Kim Andersen, sagens behandling i Ethics Committee, opførsel fra kommissionens medlemmer og tre andre medlemmers fratræde i protest over kommissionens håndtering af sagen og især den fungerende formand. Bestyrelsesmedlemmer som er part i denne sag - præsident Kim Andersen og de to vicepræsidenterne Scott Perry og Gary Jobson (sidstnævnte som klagere) – deltog ikke i Ececutive Committee mødet (bestyrelsesmødet, red.) og har heller ikke været involveret i nogen af disse diskussioner. Executive Committee har udsendt følgende erklæring fra mødet:

Bestyrelsen for World Sailing mødtes her til formiddag (red: 21/8) for at drøfte de forskellige beskyldninger, der cirkulerer offentligt om opførslen af nogen medlemmer af World Sailing Ethics Commission, hvilket resulterede i andre medlemmers fratræde. Disse påstande er helt klart alvorlige og skal undersøges fuldstændigt og uafhængigt.
Disse beskyldninger sendes til World Sailing Judicial Board til undersøgelse af en uafhængig disciplinærundersøgelsesofficer (DIO), der er udpeget af dem. Det vil være et spørgsmål for DIO, hvilke foranstaltninger der træffes efter undersøgelsen. WS regulation 35, del E forklarer proceduren.
World Sailing vil også hurtigst muligt starte processen med at udfylde de nuværende ledige pladser i Kommissionen. World Sailing vil identificere et antal passende kandidater som nomineres af Executive Committee til Council for snarlig udnævnelse.
Da dette er en verserende sag, vil der ikke være yderligere kommentarer fra World Sailing om dette emne, før undersøgelsen er afsluttet.

World Sailings danske præsident, Kim Andersen har internationalt været under ’beskydning’ i mere end et år, bl.a. på grund af valg af olympiske klasser, WS pressede økonomi, flytning af kontor, CEO problemer m.v. Og senest har sagen om påstået misbrug af underskrifter endt med en kontroversiel ’kendelse’ fra WS Ethics Commission, som omtalt her på websiden i sidste uge.

Det er vanskeligt for udenforstående at forstå, hvad der er op og ned på kritikken og beskyldningerne, og man skal faktisk have et særdeles indgående kendskab til World Sailing og den involverede personkreds for at kunne danne sig et overblik over, hvorfor tingene udvikler sig på denne måde, hvor en tilsyneladende forkert håndtering af et brev og brug af digitale signaturer, kan ende med en sag i den etiske kommission.

Håndteringen af denne sag var – med Kim Andersens egne ord – ’klodset’, og naturligvis bærer man som præsident et særligt ansvar for at sådanne fejltagelser ikke sker. Men noget tyder på, at sagen er blevet eskaleret, måske med politiske bagtanker i relation til præsidentvalget, ligesom behandlingen i Ethics Commission har fået et temmelig besynderligt forløb, som nu får et efterspil og vil blive behandlet i WS Judicial Board.

Karaktermord ?
Her i slutningen af 2020 skal der vælges præsident og vicepræsidenter for World Sailing, og positioneringen og magtkampene startede for mere end et år siden, faktisk kort tid efter at Finn-jollen røg ud af det olympiske program. Og herefter har ’beskydningen’ mod World Sailing og især Kim Andersen taget til i styrke, og især den famøse sag om brevet og underskrifterne har eskaleret til et niveau, hvor sagen aldrig burde være endt.

Jeg har især hæftet mig ved følgende formulering i den fremkomne rapport fra WS Ethics Commission (citat oversat):
”KA, GJ, og SP, som en gruppe af dygtige og erfarne voksne, som forventeligt burde arbejde sammen mod et fælles mål til fordel for sejlsport og sejlerne, fejlede mht. at modstå presset og løse deres uenigheder internt. De handlede kollektivt utilsigtet og anvendte et utilstrækkeligt niveau af passende omhu mht. at udføre deres WS-funktioner som bestyrelsesmedlemmer.”
(KA = Kim Andersen, GJ = Gary Jobson, SC = Scott Perry)

Denne konstatering i den 16 sider lange rapport udarbejdet af Ethics Officer (EO) beskriver efter min opfattelse meget præcist problemet, og derfor også hvorfor dette aldrig burde være blevet til en sag til behandling i Ethics Commission.

Hele denne sagen burde være håndteret internt i World Sailing mellem de involverede personer i Executive Committee. Ovennævnte citat illustrerer, at alle tre involverede personer fejlede mht. at modstå presset udefra og løse deres uenigheder internt. Samtidig kunne præsidenten på vegne af WS have beklaget misforståelsen overfor det pågældende medie, Sailing Illustrated.

I stedet eskalerede situationen i offentligheden, hvor flere medier kunne bringe interviews med de involverede personer, som tilsyneladende ikke var interesserede i at løse problemet internt, men snarere spekulerede i en yderligere eskalering af sagen. Og herefter fulgte også klagen til Ethics Commission fra de to vicepræsidenter, som tillige blev kundgjort til medierne, før Council og de øvrige Executive Committee medlemmer modtog informationer herom. Dermed blev også konfidentialitets princippet omkring sådanne sager brudt, inden Council havde modtaget og drøftet sagen.

Den ene af klagerne, Scott Perry stiller nu også op som præsident kandidat, og kunne dermed haft en yderligere interesse i at forfølge sagen mod Kim Andersen og kompromittere en modkandidat, i stedet for at løse den internt.

Udover rapportens ganske alvorlige konklusioner ift. Kim Andersen, så indeholder den også bemærkelsesværdige konklusion vedr. vicepræsidenterne Scott Perry og Gary Jobson. EO (= Ethics Officer) konkluderer gentagne gange, at de to involverede vicepræsidenter direkte bidrog til den misforståelse, der fandt sted. EO’en anerkender endvidere, at Scott Perry begik yderligere en fejl ved at udsende en øjeblikkelig undskyldning til Tom Ehman (Sailing Illustrated), da dette ”bidrog yderligere til forvirringen, betød yderligere uenighed blandt bestyrelsesmedlemmer og lukkede vejen for andre handlinger, som bestyrelsen kunne overveje. Han burde have afstået og overvejet en fælles handling i bestyrelsen ”.

Det meste af den efterfølgende kritik i medierne, som bliver citeret i rapporten, er primært et resultat af vicepræsidenternes kommunikation til og i medierne, inklusive deres oplysning til medierne om at indgive en klage til Ethics Commission. Det ser også ud til, at visse medier blev gjort opmærksomme på den verserende klage før Executive Committee og Council. EO fremhæver, at de ”fodrede den eksterne kritik, præsidenten og WS stod overfor”. Det virker derfor ubestrideligt, at Perry og Jobsons egne handlinger betydeligt bidrog til ikke kun selve misforståelsen, men også til den misforståelse, der derefter blev en sådan offentlig sag.

Uden at tage stilling til de mange konkrete punkter i rapporten – det vil WS Judicial Board nu gøre - så er jeg meget overrasket over udformningen af rapporten og især dens ordlyd i en række sammenhænge. Der bruges ord og vendinger som ikke er relevante og rimelige i en sådan rapport, og flere steder tenderer subjektive vurderinger og ytringer fra EO’en, som altid skal og må optræde neutralt, objektivt og balanceret, idet kommissionen er en form for retsinstans. Personlige synspunkter er komplet irrelevante og uacceptable i en sådan rapport, som må være baseret på fakta og kendsgerninger, og alene disse må være grundlag for en eventuel konklusion.

Jeg har deltaget i behandlingen af mange sager i Dansk Sejlunions Ordensudvalg, og formuleringerne i kendelserne er ekstremt vigtige, og alt skal kunne dokumenteres som grundlag for afgørelserne. Følelsesladede ord og vendinger hører absolut ikke hjemme i et ’retsligt’ resume og kendelse.

Drama i Ethics Commission
Inden sagen blev færdigbehandlet af Ethics Commission, herunder den af dem udpegende Ethics Officer (EO), udspillede der sig et drama i Kommissionen, hvor tre medlemmer i protest udtrådte af Kommissionen. HVORFOR ?

Disse tre medlemmer advarede alle kraftigt mod, at Kommissionen så ud til at blive brugt til politiske formål, og at Ethics Commissions integritet kunne blive kompromitteret til stor skade for dens fremtidige virke. Det er kommissionsmedlemmers pligt at være ydmyge og forstående overfor begge parter i en sag, og ikke dømmende over deres handlinger, når deres sag er i kommissionernes hænder. De må ikke blive følelsesladede eller fornærmede af handlinger eller udtalelser fra dem, der er genstand for undersøgelse af den etiske kommission. Gør de dét, så mister kommissionen sin neutralitet og integritet. Kommissionen skal holde sig væk fra politik og personlige fejder, der ikke har noget at gøre med etik.

Det store stridspunkt var især valget af Ethics Officer (EO), idet de tre medlemmer fastholdt, at der var risiko for, at denne pågældende person ikke kunne være 100% upartisk.

Når tre medlemmer forlader kommissionen i protest, så burde det have fået ’advarselslamperne til at blinke’ hos resten af Kommissionens medlemmer, men næstformanden ignorerede dette fortsatte blot processen og udpegede en Ethics Officer (EO), som er dybt involveret i politisk sejlsportsarbejde. Kim Andersen havde også selv, helt legitimt, udtrykt betænkelighed ved valget af EO.

Og situationen bliver endnu mere prekær på grund af det forestående valg af præsident og vicepræsidenter.

”Conflict of Interest” ?
Spørgsmålet er, hvorvidt World Sailing Ethics Commission selv har handlet forkert i behandlingen af klagen mod Kim Andersen ? Det kommer WS Judicial Board nu til at tage stilling til.

Principper for ’conflict of interest’ opfattes naturligvis forskelligt, men det er grundlæggende en stor fejltagelse at udpege en politisk aktiv og central person til at forestå en undersøgelse i en etisk sag, hvor personer i World Sailings topledelse er involveret.

En Etisk Kommission skal netop skal være fuldstændig neutral, objektiv, nøgtern, korrekt og balanceret, samt køre alt "by the book" - og det er dét som Judicial Board skal bedømme.

Den udpegede Ethics Officer, Josep Pla (Andorra) er præsident for EUROSAF og dermed en central figur i international sejlsportspolitik, og alene dette burde ’diskvalificere’ ham fra en sådan post som undersøgelses officer på vegne af Ethics Commission.

Herudover har Josep Pla en nær relation til en af de kommende præsidentkandidater, Gerardo Seeliger og har direkte relationer til ham i forbindelse med hans kommende kampagne som præsident kandidat, hvilket er bekræftet af et vidne, der har mødt dem i Lausanne. Ved dette møde deltog tillige et af medlemmer i Ethics Commission. Endvidere har Joseph M. Pla også tætte relationer til en anden person, som tidligere har klaget over Kim Andersen i en anden sag, nemlig EUROSAF’s Honorary President George Wossola.

Det er efter min opfattelse en gylden regel i sportens verden, at medlemmer i netop sådanne kommissioner/appelinstanser ikke sidder på politiske poster i nogen af organisationens led, netop for at sikre at medlemmerne i sådanne funktioner altid er helt uvildige og uangribelige, og for ikke at risikere interessekonflikter og habilitets problemer.

Efter min opfattelse bør WS skærpe og tydeliggøre reglerne for etisk komite yderligere, således at man sikrer medlemmer og evt. EO’ers uafhængighed, ellers mister disse vigtige funktioner i sportens verden deres integritet og kan blive kompromitteret.

I Dansk Sejlunions Ordensudvalg og Danmarks Idræts-Forbunds Appelinstans gælder, at man som medlem ikke kan besidde poster i organisationer, specialforbund, regionale organisationer eller foreninger, og at et medlem ikke kan deltage i en sags behandling, hvis man har en direkte eller indirekte relation til en sag.

Hvor løb Etisk Kommission en risiko ?
Nu kommer WS Judicial Board til at behandle sagen, og så kommer der forhåbentlig en afgørelse som alle de implicerede parter og sejlsportsverdenen vil respektere.

Men man kan undre sig over, hvorfor især formanden for Ethics Commission løb en risiko, og man kunne stille sig følgende spørgsmål:
• Hvorfor valgte den fungerende formand for Ethics Commission ikke at bruge en undersøger som var uafhængig fra Sports Resolutions. Dette skete i den første sag mod Kim Andersen og CEO’en, hvilket blev muliggjort af Council for at sikre, at eventuelle sager mod medlemmer af Executive Committee, Council og/eller den professionelle ledelse kunne blive behandlet udenfor det politiske system ?
• Hvorfor valgte den fungerende formand for Ethics Commission at ignorere denne risiko, da han blev præsenteret for en vidne erklæring og mails som dokumenterede, at der var et problem ?
• Vidneerklæringen dokumenterer en forbindelse mellem Gerardo Seeliger (præsident kandidat), Josep Pla (EUROSAF præsident) og Ser Miang (medlem af Etics Commission) som havde deltage i samme møde i januar i Lausanne vedr. forberedelse/planlægning af Gerardo Seeligers præsident kampagne.

Forhåbentlig kommer vi ikke til at vente alt for længe på behandlingen og afgørelsen fra Judicial Board, idet alle nomineringer til præsident og vicepræsidentposterne skal være WS i hænde den 5. september, og denne sag bør være afsluttet forinden.

Havne

Bøgeskov Havn - en af mange, melder klar til sejlerne

Kort nyt

Sejlklubben Rødvig Stevns trænede i svømmehallen

Kapsejlads

Overvældende weekend for J/70-sejlerne

The Ocean Race

Voldsomt vejr kostede hovedskade

Kort nyt

Hvem skal drive medlemsrestauranten i Sletten Baadeklub? 

★ Interview & Portræt

★ Producerer fremdrift til sejlbåde på alle verdenshave

Kapsejlads

Rindom hædres for Årets Sejlsports-præstation

Udvalgte artikler *