fbpx

Danske Tursejlere: Flere udgifter på vej til de danske sejlere!

Hvis Folketinget vedtager regeringens lovforslag om stramninger i forhold til vandscootere, så vil det få markante økonomiske konsekvenser for 30.000 – 40.000 danske motorbådsejere. Det vurderer Danske Tursejlere i deres december nyhedsbrev.

Vi mener, det vil påføre motorbådsejere ekstra udgift- er for op imod 100 mio. kr. til nye forsikringspræmier. Derudover vil kravet ikke have nogen effekt i forhold til en øget søsikkerhed, skriver de.

I høringssvaret til Søfartsstyrelsen i november 2017 har Danske Tursejlere derfor anbefalet, at der indføres en obligatorisk ansvarsforsikring for alle fartøjer baseret på culpa-ansvar (for sejlbåde og motorbåde, red.) - mere om culpa-ansvar længere nede i artiklen...

Lige dele motor- og sejlbåde

Danske Tursejleres anbefaling understøttes af en statistik over ansvarsulykker i perioden 2015 – 2017, foretaget blandt foreningens godt 10.000 medlemmer. Af statistikken fremgår det, at halvdelen af de anmeldte ansvarsulykker sker med sejlbåde, og den anden halvdel fordeler sig næsten ligeligt mellem planende motorbåde og deplacement motorbåd.

For vandscootere, som kan sammenlignes med et højhastighedsfartøj, finder Danske Tursejlere fortsat, at det er rimeligt med en obligatorisk ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar.

Culpa-ansvar er økonomisk rimeligt

Når Danske Tursejlere er optaget af, at forsikringen skal baseres på culpa-ansvar, er det fordi, denne løsning vil give alle sejlere en større tryghed omkring ansvarsforsikring, end tilfældet er i dag og samtidig på et økonomisk rimeligt præmieniveau.

Tvivlsspørgsmål om planende fartøjer

I følge lovforslaget skal man for at føre et planende fartøj have et speedbådskørekort. Speedbåds-bekendtgørelsen beskriver definitionen på et planende fartøj. I tvivlsspørgsmål afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj er omfattet af denne bekendtgørelse.

I det foreliggende udkast til lovtekst er det kravet om et speedbådskørekort, der er udslagsgivende for kravet om en obligatorisk ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar.

Hvis dette krav fortolkes forskelligt blandt bådejerne, risikerer vi skadessituationer, hvor der skulle være tegnet en obligatorisk ansvarsforsikring uden, at dette er sket. Ligeledes har vi hvert år tusindvis af sejlende turister, som ikke rammes af de nye krav.

En anden gruppe sejlere er dem, der har ”sprunget” et speedbådsbevis over og i stedet har uddannet sig frivilligt på et højere kompetenceniveau som f.eks. et duelighedsbevis eller et yachtskipper bevis og stadig sejler et fartøj under 15. meter. Skal disse sejlere nu tegne en obligatorisk ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar, såfremt fartøjet opfylder kravene i speedbådsbekendtgørelse til et speedbådsbevis?

Danske Tursejleres anbefaling er derfor: Ens regler for alle fartøjer, og Danske Tursejlere har derfor foreslået Søfartsstyrelsen at starte en dialog om lovforslaget, inden dette sendes til folketinget, så vi kan sikre tryghed på vandet.

Hvad er objektivt ansvar?
Det er skader, der hænder på områder, hvor det er lovpligtigt med en ansvarsforsikring for eksempel færdselsloven, hundeloven, jagtloven etc. På disse områder vil en ansvarsforsikring altid dække alle skader ved skadens opståen. Alt afhængig af en efterfølgende domstols ansvarsplacering kan det komme på tale, at forsikringsselskabet søger at få godtgjort udgiften hos skadevolderen (regres).

Hvad er culpa-ansvar?
Men når man taler om Culpaansvar, er det et område, der ikke er reguleret af lovgivning men udelukkende af retspraksis på området. Ordet Culpa betyder skyld, og ved bedømmelse af Culpaansvar lægges der vægt på følgende handlinger: • Simpel uagtsomhed, Grov uagtsomhed, Forsætlig handling. I disse tre situationer er det retspraksis, at skadevolder er ansvarlig efter Culpareglerne.