fbpx

Reflektioner fra en general-forsamling

Traditionen tro startede vi med, at formanden aflagde beretning, hvor han fortalte om det uventede underskud, som man desværre først havde opdaget så sent, at det ikke var muligt at rette op i det indeværende regnskabsår (2012).

Dog havde man reageret ved at tage skridt til at sikre, at sådanne overraskelser ikke gentog sig, da man havde udliciteret regnskabsfunktionen til DIF, ligesom man havde lavet en plan som ville genetablere egenkapitalen i 2017.

For 2013 var der tidligere meldt ud, at det uventede underskud ikke ville betyde indskrænkninger i aktivitetsniveauet, det kommer jeg tilbage til senere.

Her kunne man måske forvente at der var nogen der påpegede, at man ved at læse i bestyrelsens egne mødereferater kan konstatere, at der allerede tidligt på året var blevet gjort opmærksom på manglende indtægter, i forhold til det budgetterede, uden at det dog havde givet anledning til korrektion fra bestyrelsens side!

Ligeledes kan det konstateres, at bestyrelsen i årets løb på bestyrelsesmøderne har bevilliget udgifter, uden budgetdækning, på mellem 500 – 700.000, uden at det dog havde givet anledning til korrektion fra bestyrelsens side.

Derimod havde bestyrelsen været så forudseende, at de havde taget korrigerende tiltag, til at modgå fremtidige overraskelser, ved at udlicitere regnskabsfunktionen, allerede inden problemet var kendt!

Det var da bestemt fremadskuende, men at påstå at underskuddet var overraskende, kan man vel godt stille spørgsmålstegn ved? Det overraskende er vel nærmere at underskuddet ikke blev større!

Det fremgår også af mødereferaterne, at frikøb er sket med tilbage virkende kraft for begge udbetalinger, og ikke til arbejdsgiver, men til bestyrelsesmedlemmet. Begge dele er i direkte modstrid, med det mandat generalforsamlingen gav i 2012, og er ikke i overensstemmelse med den forretningsorden der blev lavet. Endelig kunne det i den forbindelse være interessant at vide, hvilke opgaver det er der er udført?


 

Men bortset fra lidt svage pip, blev alt accepteret uden kommentarer, og det finder jeg da ganske bemærkelsesværdigt, alvoren taget i betragtning!

Også vores nye generalsekretær var på talerstolen, og præsenterede sine visioner for fremtiden. Jeg skal her sige hjertelig velkommen til Mads Kolte-Olsen.

Da bestyrelsen valgte ny generalsekretær, blev jeg positivt overrasket over at man valgte en, der kom fra et udpræget breddeområde, som ikke var konkurrencepræget.

Her var der så endelig mulighed for at styrke bredden i DS – eliten er jo i gode hænder både resultat og budgetmæssigt.

Det var derfor overraskende at høre, at både formand og generalsekretæren, i den grad fokuserede på DS som en sejlSPORTS- og idrætsorganisation, hvor konkurrence-elementet syntes at være det bærende. Dette er jo ikke i overensstemmelse med vores vedtægter, og idegrundlag:

"At varetage interessen for dansk sejlsport som en attraktiv idræts- og fritidsaktivitet organiseret i klubber".

I vores politikkatalog findes følgende præcisering:

"Sejlsport = søsport = det at dyrke sejlads = færden på vandet uanset sejl- eller motorbåd, hvad enten det er

konkurrence-/kapsejlads eller tur-/fritids-/breddesejlads

Sejler = den person der dyrker sejlsport"

Dette til information for både formand og generalsekretær.

Efter min bedste overbevisning må vi ikke glemme alle dem der ikke kapsejler – og det er trods alt de fleste, men de bliver glemt, og det på trods af, at det største potentiale for nye medlemmer ligger her.

Jeg er i den forbindelse ganske klar over den udfordring der ligger i at skulle rumme en medlemsskare, strækkende sig fra den meget eliteorienterede klub, til rene hyggeklubber, måske endda udelukkende med motorbåde!

Men hvis vi ikke får løst dette problem, så kan vi være helt sikre på en ting. Vi får flere utilfredse klubber og ender op med medlemsklubber der har fokus på kapsejlads og ungdom.


 

På det seneste har der været en del skriverier om udbryder-klubber, som bare ville have et lavt kontingent, uden udgifter til dyre klubhuse, elitesejlads m.m.

Opfordringen har fra forskellig side været, at sådanne klubber skulle man ikke optage i DS!

De var jo direkte undergravende for fællesskabsånden og den solidaritet der var nødvendig for dansk sejlsport.

Her er jeg ganske uenig.

Tværtimod må det være en helt nødvendig opgave for DS at lave en struktur, der kan rumme denne forskellighed.

Men der var ikke nogen af de delegerede der havde kommentarer til denne fokusering på SPORT – hvilket undre mig.

Videre i generalforsamlingen blev vi så præsenteret for det forventede aktivitetsniveau indenfor de enkelte områder, i form af søjlediagrammer.

Her fremgik det ganske tydeligt, at de eneste områder hvor man forventede øget aktivitet var IT (kommunikation) og bredde. Alle andre områder blev ramt af væsentlige nedskæringer.

Dette er jo klart i modstrid med tidligere udtalelser om at underskuddet ikke ville påvirke aktivitetsniveauet.

Oven i købet blev de delegerede enige om, for at godkende den sædvanlige justering af medlemsgebyret, skulle ledelsen genetablere egenkapitalen allerede i 2015, uden dog at specificere hvilke områder der så skulle nedprioriteres.

Bestyrelsen accepterede denne præmis for kontingentstigningen, og fik dermed foræret en kærkommen mulighed for at forsvare en aktivitetsnedgang med en generalforsamlingsbeslutning!

Jeg kan da godt undre mig lidt over dette pålæg om yderligere besparelser, der jo nødvendigvis må betyde yderligere nedgang i aktivitetsniveauet.

Fremlagt budget!

Det bringer mig frem til det fremlagte budget.


 

I år et meget overskueligt dokument, som man uden problemer kunne have på én A4 side. Tidligere havde man virksomhedsplaner, ledsaget af detaljerede budgetter.

Nu har vi altså én A4 side. Hvis det er udmøntningen, af det der i strategiplan 2011 fremhæves som kommunikation og sejlerfokus, så siger jeg bare tak for kaffe!

Generalforsamlingen er nu fuldstændig frataget muligheden for at se hvad det er der arbejdes med, og hvor man forventer at have fokus i 2013 og fremover.

Det kan undre at generalforsamlingen ikke forkastede budgettet og forlangte et gennemarbejdet oplæg til aktiviteter i 2013 og fremover, med dertilhørende budget.

Det kan samtidig undre at der ikke var nogen der spurgte ind til, hvordan bestyrelsen havde tænkt sig at finansiere de øgede udgifter til løn og IT (og kommunikation), som man havde besluttet i 2012. Hvilke aktiviteter var blevet ofret – eller hvilke indtægtsstigninger havde man bygget sine forventninger til fremtidig finansiering på?

Lad mig i den forbindelse nævne at Dansk Sejlunion her i 2013 har 100 års jubilæum. Det er der kommet en meget fin bog ud af, et arbejde de involverede med rette kan være stolte af.

Der har de seneste år været afsat et beløb til festligholdelse af dette jubilæum. Ud over disse hensættelser har diverse fonde også bidraget, bl.a. med tilskud til bogen.

Hvordan festligholder man så dette jubilæum?

Af beretningen fremgår, at det bliver ved uddeling af ekstra medajler til mesterskaberne i år, udgivelse af bogen, og en reception for medarbejderne i sekretariatet, hvor medlemmer, og andre interesserede dog gerne må møde op. Tak for det!

Jeg havde forventet at de opsparede penge gik til noget lidt mere promoverende for sporten, og lidt mere festligholdelse for medlemmerne.

Det ovennævnte budget indeholder ikke noget (synligt) udgiftsbudget til sådanne aktiviteter. En delegeret spurgte ind til de 710.000 der var afsat til DS 100 års jubilæum, og om det var nye penge?

Generalsekretæren forklarede, at det var nye penge, og hvad beløbet skulle bruges til – indtil altså en gjorde opmærksom på at det var tale om en indtægt! Jeg forstår generalsekretærens råb om hjælp, men det var der ingen fra bestyrelsen der ønskede at give.

Det kan undre at der ikke blev spurgt yderligere ind til dette punkt og forlangte at få at vide, hvorfor de opsparede "nye" midler indgik som en indtægt i driften, og ikke som en udgift til "Den store fest".

Slutteligt blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

Dejligt at se at der kommer lidt professionel tyngde, fra både det private erhverv, samt erfaring fra andet organisatorisk arbejde. Og så endda en erklæret letvejrs-motorbådssejler!

Hvis man skal lytte til de delegerede på generalforsamlingen, så må flertallet jo mene, at skuden allerede er på rette vej (!) – og det kan så undrer mig, at de delegerede rent faktisk mener dette, især når man hører på de meldinger der kommer fra klubberne når man besøger dem, og ikke mindst når jeg læser de indlæg der er i forskellige medier.

Jeg har skrevet dette ud fra de bedste intentioner for fremtiden. Både for eksisterende medlemmer, som de der kunne tænke sig at blive det.

Men også som et hip til de nuværende medlemmer – hvis man ikke ytrer sig, og fremkommer med sine meninger, så får man ikke indflydelse. Og så skal man heller ikke beklage sig.

Det er bedre at ytre sig på rette tid og sted – og det var da i den grad på weekendens generalforsamling.

Men daglig påvirkning af bestyrelsesmedlemmerne er jo også tilladt – også selv om de ikke nødvendigvis bor i din kreds.

Sejlerhilsener

Hans Vengberg