Overholdelse af sikkerhedsforskrifter

De fleste mennesker studerer sjældent forsikringspolicen til båden særlig grundigt. Derfor kommer det i nogle tilfælde som en overraskelse, når forsikringsselskabet afviser dækning af en skade. Der kan være mange årsager til afvisningen. Her vil jeg beskrive
konsekvenserne ved overtrædelse af forsikringsbetingelsernes sikkerhedsforskrifter.

Typiske sikkerhedsforskrifter
Udgangspunktet er, at kaskoforsikringen dækker skader på båden op til den forsikringssum, der er anført i policen. Typisk indeholder forsikringsbetingelserne en ansvarsbegrænsning, hvis der sker en overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne.
Eksempler kan være, at båden:
• Er sødygtig, behørigt udrustet og bemandet
• Er forsvarligt fortøjret eller været under effektivt opsyn
• Har været forsvarligt afstivet under vinteropbevaring
• I visse tilfælde stiller orsikringsselskabet krav om, at båden skal have installeret satellitovervågning, hvilket også er en sikkerhedsforskrift.
Overtrædes en af sikkerhedsforskrifterne, er forsikringsselskabet berettiget til at afvise dækningen, medmindre der ikke er årsagssammenhæng mellem skaden og overtrædelsen af sikkerhedsforskriften. Synker båden ikke pga. usødygtighed, men ved påsejling vil betingelsen om årsagssammenhæng ikke være opfyldt; forsikringsselskabet er derfor forpligtet til at dække skaden.

Et eksempel
I en sag der vedrørte en sunket træbåd, afviste forsikringsselskabet at yde erstatning med den begrundelse, at sikringsbetingelsernes sikkerhedsforskrift var overtrådt. Det var en nyrenoveret 50-årig træbåd; umiddelbart efter søsætning blev det konstateret, at den tog vand ind, som det er sædvane for træbåde, der har været længe på land. Ejeren havde derfor installeret flere lænsepumper om bord og holdt løbende båden under opsyn. Fem dage efter søsætningen tog båden fortsat vand ind, så der blev installeret en ekstra lænsepumpe, hvorefter ejeren om aftenen tog hjem. I løbet af natten sank båden, og i havarirapporten blev det fastslået, at årsagen var langsomt indsivende søvand, tilstoppet lænsepumpe og manglende tilsyn.

Afgørelsen
For at vinde sagen skulle forsikringsselskabet godtgøre, at forsikringspolicens sikkerhedsforskrift var overtrådt, og at det kunne tilregnes bådejeren som forsømmelse. Ankenævnet fastslog, at fartøjet ikke var sødygtigt, da det var nødvendigt løbende at lænse det. Endvidere blev det fastslået, at fartøjets bund var svag. Ankenævnet mente, at båden skulle have været under konstant opsyn, så længe den skulle lænses, hvilket ikke havde været tilfældet, da båden sank. Dette blev anset som forsømmelse, og da ejeren ikke havde godtgjort, at overtrædelse af sikkerhedsforskriften havde været uden betydning for skadens opståen og omfanget, var selskabet berettiget til at afslå erstatningsudbetalingen.