Direktør i Dansk Sejlunion Chr. Lerche om restriktionerne: 'Vi tager en for holdet...'

Related Articles: Chr. Lerche - Jeg er meget meget skuffet, DS direktør Chr. Lerche skyder KDY initiativ ned, Politiet fraråder fælles sejlads - KDY initiativ stoppes endnu en gang

Her på redaktionen har vi været i dialog med flere sejlere omkring restriktionerne som har lukket kapsejlads ned. Flere undrer sig. Det er nemlig i følge Kulturministeriets retningslinjer tilladt at sejle kapsejlads. Specifikt lyder det dog, at det antal personer, som det til enhver tid gældende forsamlingsforbud lyder på, ikke må opholde sig samme sted samtidig. Samme sted, tolkes som, citat: et større geografisk område. Der er altså tale om tolkninger - og visse øjne ser det som elastik i metermål. Hvad præcis udgør et større geografisk område, når vi er til søs?

Fra nogle af de aktive vintersejlere har vi modtaget følgende henvendelse, som vi har valgt at videresende til Dansk Sejlunion. Svar fra direktør i Dansk Sejlunion Chr. Lerche, følger efter sejler-brevet.

Til redaktionen
Efter et år med COVID19 (og mutationer) er konsekvenser mange, fra de overordnede nationale restriktioner til hvorledes de enkelte håndterer deres bobler. I kapsejlsporten har vi oplevet en række fortolkninger af de almindelige restriktioner foretaget af Dansk sejlunion (DS) som vi oplever som værende yderliggående og ekstra skærpende i forhold til de almindelige udstukne regler og retningslinier fra Justitsministeriet. Faktisk til et niveau hvor det for almindelige kapsejlere forekommer ulogisk og endda inkonsekvent, når der skules til andre sportgrene, gåture i det fri og almindelig udendørs adfærd.
Sejlsportens natur er uundgåeligt, at 'isolere sig' til søs, væk fra store forsamlinger og menneskemængder. Derfor undrer det vel heller ikke at Kulturministeriet i sine retningslinier for udendørs sport benytter golf og sejlsporten som de fremmeste eksempler på hvilke sportsgrene, der KAN dyrkes under hensyntagen til de almindelige restriktioner.
DS skriver, at i tilfælde af tvivl, så kontakt den lokale politi-myndighed. Når det gøres, kommer svaret, at man ikke behøver tilladelse at sejle kapsejlads, så længe de almindelige regler overholdes. (redaktionen er i besiddelse af sejlernes henvendelse til Politiet, red.)
Og så kommer vi tilbage til DS’ fortolkning om "begrænsningen på fem personer, inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere, tilskuere, forældre), også gælder startlinjen – uanset hvor lang denne er.” altså, om startlinien er fra Gilleleje til Aarhus, så er kapsejlads i organiseret form (med dommerbåd) praktisk talt umuligt.
Den almindelige kapsejler, ja endda udeforstående, tænker ”Det kan da ikke passe…”. Jo, det kan det eftersom DS fastholder sin fortolkning om ’geografisk spredning’ uanset hvor lang en startlinie er. En almindelig borger læser retningslinierne som værende max. fem om bord på båden (boblen) og min. to meters afstand til næste bobbel, hvilket betyder i realiteten, at en lang række kølbåde kan afholde helt normal kapsejlads med startlinier og dommerbåd med max fem om bord, hvor enmandsjoller er noget mere udfordrede på den geografiske spredning.
Og nu kommer vi så til sagens kerne; Hvorfor hjælper DS ikke de klubber og sejlere, som faktisk KAN overholde de nationale retningslinier med at komme ud at sejle og bakke op om de klubber, som rent faktisk gerne vil fortsætte deres aktiviteter?
Det er præcis det, som er DS fornemmeste rolle og DS’ vedtægters §2 utvetydige understregning. Er det DS’ rolle at bekymre sig på medlemmernes vegne om man kan stå til ansigt overfor en betjent om man overholder loven?
DS bør faktisk fortælle sine medlemmer den sande historie, om hvorfor de indskærpede (og ulogiske) fortolkninger er taget i brug. For ellers tager de enkelte sejlere sagen i egen hånd, DS mister integritet og så gives der plads til unødige spekulationer om HVORFOR?
Hvorfor fremstår DS i mange sejleres øjne som ’modstandere’ overfor egne medlemmer frem for, at være konstruktive i arbejdet med at få flest mulige på vandet i en udfordret tid?

HVORFOR?

Fra Dansk Sejlunions direktør Chr. Lerche har vi modtaget nedenstående fyldestgørende svar.

Til Bådmagasinet

Af Christian Lerche, direktør Dansk Sejlunion

Tak for muligheden for at forklare Dansk Sejlunions corona-anbefalinger med udgangspunkt i den henvendelse, I har modtaget fra nogle kapsejlere.

Kapsejlerne har på linje med andre idrætsudøvere været stærkt begrænset i deres muligheder for at udøve sporten i 2020. Det har været virkeligt frustrerende, og det er helt naturligt som kapsejler at ville udfordre, om begrænsningerne kan forklares og forsvares.

Dansk Sejlunion deler fuldt ud de frustrationer, som ligger bag kritikken. Enkelte klubber og kapsejlere har også løbende stillet spørgsmålstegn ved årsagerne til vilkårene. Vi har endnu ikke selv mødt personer med sundhedsfaglig indsigt, som kan forklare, at der skulle være nogen nævneværdig smitterisiko ved at sejle kapsejlads. Derfor er vi også rigtig ærgerlige over, at kapsejlads har været underlagt så skrappe restriktioner. 

På den anden side respekterer vi forsamlingsforbuddet og myndighedernes retningslinjer, og vi anbefaler vores klubber og alle sejler at gøre det samme. Vi har ikke andet valg som troværdigt forbund.

Sejlsporten er en del af et samlet idrætsfællesskab med alle andre idrætsudøvere under DIF og DGI, der i alt repræsenterer over tre millioner danskere. Derfor har det samlet set en kæmpe betydning for smittehåndteringen, hvordan idrætsforbund, klubber og udøvere agerer i en sundhedskrise. Idrætten nyder også godt af nogle værdifulde privilegier, som samfundet giver os. Derfor er der til gengæld en forventning om, at idrætten også bidrager væsentligt, når samfundet med regering og myndigheder i spidsen har behov for hjælp til at løse store udfordringer. Her holder idrætten sammen, og DIF og DGI repræsenterer os over for myndigheder og politikere.

Hvis ikke regeringen kan regne med, at de aftaler, de laver med DGI og DIF, når hele vejen ud til udøverne, gider regeringen ikke tale med idrætten overhovedet. Så vi ’tager en for holdet’, lige som mange andre tager en for holdet i denne skrækkelige tid. Vi gør det for dig og mig og alle de andre. Det gør en forskel, hvordan idrætten opfører sig.

Selvom vi har prøvet, er vi endnu ikke lykkedes med at få de åbninger, som ellers virker rimelige. Myndighederne har med politiet i spidsen meget klart tilkendegivet, at de ikke kan eller vil håndtere separate retningslinjer for 62 forskellige idrætter, hvor mange kan argumentere lige så godt som sejlerne. Svaret fra Justitsministeriet er et klart nej. Vores informationer og anbefalinger svarer derfor også til andre udendørsidrætter. Alle idrætter er underlagt de samme regler. 

I Dansk Sejlunion har vi gennem hele forløbet med corona-restriktioner set det som vores væsentligste opgaver:

  • At informere og rådgive sejlklubberne om, hvordan de bedst muligt kan gennemføre deres aktiviteter uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet eller de mange anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne. Vi har ikke indført egne regler.

  • At presse på den anden vej for at opnå de bedst mulige vilkår for klubberne og sejlerne – primært gennem DIF men også direkte over for Kulturministeriet og Justitsministeriet.

  • At informere sejlerne om mulighederne for at sejle under de gældende restriktioner.

Vi har benyttet vores hjemmeside til at samle de væsentligste råd og vejledning og har løbende udsendt information til relevante kontaktpersoner i sejlklubberne, når der er sket væsentlige ændringer – fx vedr. forsamlingsforbuddet.

Vi har også haft direkte dialog med de mange frivillige i klubberne og i klasserne om, hvordan de fik mest mulig sejlads ud af de vilkår, der har været gældende. Vi understreger altid, at vi ikke er en myndighed, men alene vejleder og informerer. 

Vi har en intens og konstruktiv dialog med DIF. Vi har haft mange gode drøftelser med DIF’s medarbejdere og politikere for at presse på for at få de bedste vilkår. Det har både handlet om at få lempelser og om at få rådgivning om vores fortolkning af myndighedernes retningslinjer og det gældende forsamlingsforbud. I flere tilfælde har vi gennem DIF opnået lempelser; det gør sig faktisk gældende med 500-personers reglen, hvor Kulturministeriet konkret omtaler kapsejlads og andre udendørsidrætter. Vi kalder reglen for ’Sjælland Rundt reglen’, fordi den faldt på plads lige inden Sjælland Rundt og muliggjorde, at stævnet kunne gennemføres ved at sende bådene afsted enkeltvis eller i små grupper.

Informationen til klubber og sejlere på vores hjemmeside er en meget præcis gengivelse af det gældende forsamlingsforbud og kulturministeriets retningslinjer. Da de fleste dele af myndighedernes bestemmelser er generelle, har vi søgt at omsætte dem til sejlsportens verden. Det gælder fx udfordringerne med at holde afstand i en båd eller udfordringerne med mange både på startlinjen. Det er vores vurdering, at alt, vi skriver, svarer 100 procent til ministeriets retningslinjer og ordlyden i forsamlingsforbuddet, selvom der nogle steder er tale om hjælp til at fortolke reglerne.

Når der stilles spørgsmål ved, om en forsamling skal defineres ud fra antallet af personer på en båd eller samlet set på en startlinje eller en i kapsejlads, er det rigtig gode, men også svære spørgsmål. Det er rigtigt, at forsamlingsforbuddet og myndighederne ikke er præcise om dette, og at det er Dansk Sejlunion, som selv vurderer, at forsamlingsforbuddet kan give for store udfordringer på startlinjen. Vi tolker og vejleder ud fra de samlede retningslinjer for at undgå, at klubberne og sejlerne kommer i klemme, når politiet kigger forbi. Vores råd og tolkninger er ikke regler. Bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet taler tydeligt om, at ’det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted’. Det kan vi ikke tolke på anden måde, end at det er hele arrangementet, der tæller – uanset om vi måler i forhold til det lille (pt. 5 personer) eller store (op til 500 personer) forsamlingsforbud.

Når vi på landjorden kan se mange grupper tæt ved siden af hinanden fx i bylivet eller i andre idrætter (som fx til fodboldtræning), så kan det lade sig gøre, hvis de ikke deltager i samme arrangement. Alle både på en startlinje deltager i ’samme arrangement’. Derfor har vi problemet.

Det bedste råd, vi giver, er, at man skal se på, ’hvordan ser dette ud udefra’. Vil man fx kunne overbevise en betjent om, at 100 optimistjoller på en startlinje ikke deltager i samme arrangement og er samlet på samme sted samtidig? Eller 30 kølbåde på en startlinje til en aftenmatch? Vores vurdering er nej; set ude fra ligner det formentlig en forsamling af både og personer, som er med i det samme arrangement. Bådene er ikke endnu blevet spredt over ’et stort geografisk areal’. Derfor er startlinjen desværre relevant.

Vi har hjulpet og inspireret mange klubber til at gennemføre sejladser under nye former. Mange har gudskelov været kreative. Omvendt respit er blevet genopdaget. Faaborg fandt på en ny måde at sejle rundt om Fyn. Vi fik optimisterne til at lave udtagelsesstævner til deres DM. Og Sjælland Rundt blev gennemført med forskudte starttidspunkter for deltagerne. Det var fedt. 

Vi beskriver selv på vores hjemmeside muligheden for at afvikle kapsejladser for op til 500 personer, når der er tale om ’stor, geografisk spredning’. Vi er helt enige i, at det er en virkelig god mulighed for at gennemføre en form for distancesejlads fx efter omvendt respit. Det er et vilkår for at benytte denne mulighed, at bådene på intet tidspunkt er samlet på det samme sted samtidig. Dvs. de kan ikke startes sammen på en startlinje. Det er også en forudsætning, at den geografiske afstand mellem bådene kan opretholdes under hele sejladsen.

Lige nu er vilkårene samlet set helt håbløse på grund af forsamlingsforbuddet på blot fem personer. Men der kommer jo en åbning igen. Derfor arbejder vi for, at vi kan få yderligere lempelser end dem, vi så i 2020, når sæsonen starter. Vi er forsigtigt optimistiske. 

Vi arbejder 24/7 for sejlerne og sejlsporten. Den dialog vi har med klubber, sejlere, DIF, myndigheder og pressen har bragt os godt gennem corona, og der er faktisk blevet sejlet kapsejlads i 2020. Det kommer vi også til i 2021.

Uden for kapsejladsens verden begejstres vi over de tusindvis af tursejlere, der fik sejlerglæde under deres ferie i Danmark. Og vi begejstres over de tusindvis af nye danskere, som benyttede nedlukningen til at få et bevis på deres færdigheder, så de kan blive en del af vores fællesskab. Vi glæder os over, at det ser ud til, at vores klubber samlet set har oplevet medlemsfremgang i 2020. Sejlsport er langt mere end kapsejlads, og de danske sejlerfamilier har i 2020 haft muligheder for mange gode oplevelser på havet.

Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi fuldt ud deler frustrationen og ærgrelsen blandt klubfolk og kapsejlere over nedlukningen. Og vi arbejder hårdt for, at det kan blive anderledes. Det vil også fremover være vores mål at få mest mulig sejlads gennemført. 

 

 

 Kapsejlads

Kronprins Frederik forrygende fra start i St. Tropez - se video

Kapsejlads

49er: OL guldvinder Jonas Warrer takker af - gense dramatisk...

Kapsejlads

DM Match Race: Emil Kjær genvinder titlen

Kapsejlads

X-Yachts Star Meeting: Mega tæt afgørelse

Kapsejlads

Nu kan du låne en Wayfarer - kvit og frit

Kort nyt

Ny teknologi skal øge sikkerheden i delebåds-koncept

Kapsejlads

Fuldt program i Skovshoved denne weekend

Kort nyt

I ❤️ NELLA DAN: Om kammeratskab på et dansk polarskib

Udvalgte artikler *