Klubforsikringer via DS & DIF

20-04-2005 09:00 Hans Henrik20 Apr 2005 7:00 - Mick Anderson
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Er uheldet ude, er det med at have forsikringerne i orden. DS og DIF tilbyder klubber kollektive forsikringer. Foto: Mick/FOTOM.

Foreninger står med et stort ansvar på mange områder, og derfor gælder det naturligvis om at have styr på klubbens forsikringer. Dette hjælper Danmarks Idræts-Forbund/Dansk Sejlunion med til gennem den etablerede kollektive forsikringsordning for DS-klubber, som i væsentligt omfang imødegår de forskellige risici, der kan være i forbindelse med foreningsarbejde.

Der er tegnet 4 kollektive DIF-forsikringer, som en service for DS-klubberne:
• Arbejdsskadeforsikring (en lovpligtig og en frivillig del)
• Ansvarsforsikring (erhvervsansvar)
• Retshjælps forsikring
• Idrætsrejseforsikring

Følgende andre emner er omtalt:
• Policer og information
• Forsikringer som klubben selv skal sørge for
• Følgebåde og klubbåde
• Hvornår er det en arbejdsskade
• Pligtarbejde
• Ulykkesforsikring af medlemmer

Nærmere information om de enkelte fælles, kollektive DIF-forsikringer findes på:

www.idraettensforsikringer.dk

Selvom disse kollektive forsikringer i vid udstrækning sikrer de mange personer, der på den ene eller anden måde har en opgave at udføre for en klub, kan der godt være behov for, at klubben selv tegner visse supplerende forsikringer.
Efterfølgende beskrivelse er kun helt overordnet.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Forsikringen dækker personer, der er ansat f.eks. i en klub. Den sikrer, at klubber er dækket ind i de situationer, hvor der kan ydes erstatning efter Lov om Arbejdsskadeforsikring.
Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for klubben. Arbejdet behøver ikke at være lønnet, men den opgave der udføres, må ikke være en almideling del af foreningens aktiviteter.
Forsikringen dækker ikke professionelle og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere. For disse skal tegnes en selvstændig forsikring. Men dette er endnu ikke aktuelt indenfor sejlsporten.

Frivillig arbejdsskadeforsikring
Som supplement til den lovpligtige arbejdsskade er der også etableret en frivillig (ikke lovpligtig) arbejdsskadeforsikring for bl.a. bestyrelsens- og udvalgsmedlemmer, der dækker disse personer, når de virker for klubben.
Endvidere er som noget nyt, også frivillige hjælpere, der efter aftale med klubbens ledelse, virker for klubben med løsning af adhoc opgaver af forskellig art, nu dækket af den frivillige arbejdsskadeforsikring. Et eksemplet på sidstnævnte kunne være personer, der deler telefonbøger ud for at skaffe penge til klubkassen.

Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, en klub kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter. Herunder ansvar som ejer eller bruger af den ejendom, aktiviteten drives fra. Endvidere dækker forsikringen det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig gennem sine ansatte og personer i øvrigt, som virker for klubben.

Retshjælp
Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter, f.eks. i form af tvister med kommunen, fagretslige sager eller civilretslige sager mellem klubben og erhvervsliv.
F.eks. kan nævnes en sag mod en nabo, som forurener gennem skorsten og klubbens bygninger og faciliteter dækkes med sod. Eller en sag mod en kantineforpagter, der ikke overholder f.eks. åbningstider i forpagtningskontrakt.
Forsikringen dækker dog ikke tvister mellem en klub og DS/DIF.

Idrætsrejseforsikring
Forsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale samt sportsudøvere under rejse overalt i verden.
Læs mere om rejseforsikringen HER.

Policer & information
På de forsikringer, der indgår i den kollektive forsikringsaftale, udstedes der ikke policer til de enkelte foreninger.

Information, policer og kontaktnumre/-adresser kan findes på:

www.idraettensforsikringer.dk

Forsikringer klubben selv skal sørge for
De fleste klubber ejer selv en række klubfaciliteter og/eller både, og skal selv sørge for at tegne relevante forsikringer herfor f.eks.:

• Bygningsbrandforsikring & anden bygningsbeskadigelse
• Løsøreforsikring
• Ansvar/kaskoforsikring af klubbåde
• Specialforsikring ved lån af dommer- og følgefartøjer
• Driftstabsforsikring (ved restaurationsdrift)
• Evt. værftsansvarsforsikring
• Kollektiv idrætsulykkesforsikring for medlemmer

DS-aftalen med CODAN indeholder tillige mulighed for erhvervsforsikringer, hvor tilbudene fra Codan vil være fordelagtige.
DS anbefaler, at klubberne kontakter Codan herom, som tilbyder DS-klubber at tegne sådanne erhvervsforsikringer på særlig favorable vilkår – Tlf. 3355 3388.

Følgebåde og klubbåde
DIF-ordningen omtaler bl.a. at sejlads med småbåde (robåde, både med motor på højst 3 HK, sejljoller under 3 meter) er dækket af ansvarsforsikringen, når det er en person, der virker for klubben, der er fører af båden.
Jfr. ovenfor er dækningsomfanget brgrænset til klubbens (f.eks. en instruktørs) brug af båden. Da den ikke er en egentlig lystfartøjsansvarsforsikring, kan den kollektive ansvarsforsikring ikke fult ud erstatte en sådan.

Med baggrund heri anbefaler DS derfor, at man for alle klubbåde (inkl. under 3 meter) beholder sin normale lystfartøjsansvarsforsikring, uanset der er tale om en ledsagebåd eller et fartøj, som stilles til rådighed for medlemmerne f.eks. en optimistjolle, Mini 12m (2,4 mR), sejlbræt eller lignende.
En ansvarsforsikring dækker de skader, som evt. påføres en anden person eller andres både/ejendom, og derfor er det DS' klare opfattelse, at klubberne altid skal tegne disse for samtlige klubbåde.
Hvis klubben har en aftale under DS-ordningen med Codan, hvor der betales kollektivt fra klubbens side, koster lystfartøjsansvarsforsikringen kun 171,- kr. pr. år, hvilket dækker alle typer fartøjer inkl. ovennævnte.
Medlemmernes både kan også forsikres under DS-ordningen.

Læs mere om DS/Codan aftalen HER.

Hvornår er det en arbejdsskade ?
Dette er et af de vanskelige områder, men hvis der opstår tvivl indsendes anmeldelsen til vurdering i Arbejdsskadestyrelsen. Generelt kan siges, at arbejdet altid skal ligge ud over, hvad der er normalt for foreningens medlemmer.
Følgende konkrete eksempler kan måske skabe en vis klarhed på området, men er kun vejledende, idet hver enkelt sag vurderes konkret af Arbejdsskadestyrelsen.

Træner/instruktør: En træner/instruktør fik en skade på hånden og varigt mén i forbindelse med håndteringen af en følgebåd, der falder ned over hans hånd. Skaden blev anerkendt, da den skyldtes de forhold, han arbejdede under.

Dommer: En dommer falder under en fodboldkamp så uheldigt, at han pådrager sig varigt mén. Skaden anerkendes, da den skyldtes de forhold, han arbejdede under.

Medhjælper: En efterlønsmodtager var ved at efterse et skab i en skøjtehal, da han blev ramt i øjet af en vildfaren ishockeypuck. Han fungerer som tilsynsførende i hallen. Han mistede synet på det ene øje. Skaden blev anerkendt, da den skyldtes de forhold, han arbejdede under.

Kursus: En person blev sendt på kursus af sin klub og kom til skade under en håndboldkamp i forbindelse med kurset. Skaden blev anerkendt, da han var sendt på kursus på foranledning af klubben.

Pligtarbejde
En skade, som opstår under et arbejde, der udføres som pligtarbejde, kan ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Ved pligtarbejde forstås et arbejde, som udføres af et medlem med baggrund i, at der er pligtarbejde beskrevet i klubbens vedtægter eller andre bestemmelser eller qua en generalforsamlingsvedtagelse. D.v.s. arbejdet er en normal del at dét, at være medlem af den pågældende klub.

Følgerne vil således kun være dækket, hvis medlemmet selv har tegnet en privat ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikring for medlemmer
Det er meget individuelt om medlemmer har tegnet private heltids- eller fritidsulykkesforsikringer, men mange mennesker er ofte ikke dækket.

Klubben kan eventuelt overveje, om den vil tegne en såkaldt idrætsulykkesforsikring for klubbens medlemmer. En sådan beslutning vil naturligvis kræve en grundig drøftelse f.eks. på en generalforsamling.

Hvis medlemmet udfører pligtarbejde, da er det ekstra relevant med en sådan forsikring, da de, som nævnt ovenfor, hverken er dækket af den lovpligtige eller frivillige arbejdsskadeforsikring ved udførelse af fælles-/pligtarbejde.

Såfremt der ikke tegnes en kollektiv ulykkesforsikring, anbefales det, at klubber gør medlemmerne opmærksomme på, at de ikke er dækket mod ulykker medmindre, de selv har tegnet ulykkesforsikring.

Skulle der være eventuelle spørgsmål til ovenstående er du/I naturligvis velkommen til at kontakte DS sekretariat per mail anni.jensen@sejlsport.dk eller fax 4326 2191 eller tlf. 4326 2188.


Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

140
Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer