Hjælp min "nye" båd slår revner

22-09-2006 17:18 Hans Henrik22 Sep 2006 15:18 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Når man erhverver sig en ny eller brugt båd hos en forhandler eller et bådværft (sælger), er man omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne i Købeloven.
Konstateres der mangler på båden efter aftalens indgåelse, giver det dig ret til at klage til sælger. Sælger skal sørge for at afhjælpe problemet f.eks. ved at reparere inden rimelig tid - og uden udgift for dig.

Hvornår foreligger der en mangel?
Der foreligger en mangel, sælger er ansvarlig for, hvis:
• der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.
• sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt.
• båden er af en ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den burde være ifølge aftalen.
For at du kan gøre sælger ansvarlig for manglen, skal den have været til stede på det tidspunkt, hvor båden blev leveret af sælger. Inden for de første seks måneder efter købet formodes det, at manglen var til stede, da båden blev købt. Efter konstatering af manglen skal der sendes en skriftlig klage til sælger.
Mangler, som køber kendte eller måtte kende ved båden, kan ikke gøres gældende overfor sælger. Det kan være tilfældet, hvis sælger har oplyst om dette forhold eller køber ved gennemgang af båden er blevet opmærksom på manglen. I praksis kan køber efterfølgende kun gøre mangler gældende, der ikke var synlige ved købsaftalens indgåelse.

Rettigheder når der er mangler ved båden
Opdages manglen inden to år efter leveringen og kan manglen føres tilbage til det tidspunkt, hvor båden blev leveret, har køber ifølge Købeloven forskellige rettigheder kaldet mangelsbeføjelser:
• Afhjælpning - sælger reparerer båden.
• Ombytning - denne beføjelse er ikke så relevant ved bådhandler, da det ofte er umuligt for sælger at levere en tilsvarende båd. Dette gælder særligt ved køb af brugte både.
• Forholdsmæssigt afslag i prisen svarende til manglens værdi.
• Bådhandlen ophæves og båden leveres tilbage, samtidig med at man får sine penge retur, hvis manglen er væsentlig.
Disse rettigheder kan sælger ikke afskære ved at indsætte generelle forbehold i købsaftalen som eksempelvis uden ansvar, som beset eller som den er og forefindes.
Udgangspunktet er, at køberen frit kan vælge hvilken afhjælpningsbeføjelse, man ønsker at gøre gældende.
Vælger køber en mangelsbeføjelse, der vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlige ulemper, kan den ikke gøres gældende, f.eks. omlevering ved køb af en brugt båd. I givet fald vil køber være nødsaget til at gøre en anden mangelsbeføjelse gældende.

Sælgers afværge-muligheder
Købers ret til frit at vælge misligholdelsesbeføjelse begrænses af sælgers afhjælpningsret eller omleveringsret. Det indebærer, at sælger kan afværge købers krav om ophævelse eller prisafslag ved at tilbyde afhjælpning eller omlevering. Sælger vil som tidligere nævnt i bådhandler typisk gøre afhjælpningsret gældende.
Har køber konstateret, at båden er mangelfuld og gjort en mangelsbeføjelse gældende, f.eks. ophævet købet, så kan sælger afværge dette ved at tilbyde at afhjælpe manglen. Derfor bør man for at spare tid som udgangspunkt kræve, at sælger afhjælper bådens mangel. Sælgerens tilbud om afhjælpning/omlevering skal gennemføres inden rimelig tid og uden væsentlig udgift for forbrugeren.
Hvor lang tid har sælger til afhjælpning af manglen?
Afgørelsen af om der er sket afhjælpning inden rimelig tid, er en konkret vurdering, og der kan derfor ikke opstilles en bestemt frist. Der tages hensyn til, at en båd er et varigt forbrugsgode, hvilket giver sælger en længere afhjælpningsfrist end normalt.
Praksis på området bruger antallet af afhjælpningsforsøg som målestok for, om afhjælpning er sket rettidigt. Sælger har ved simple fejl typisk ét afhjælpningsforsøg, mens sælger ved komplicerede fejl har flere afhjælpningsforsøg. Er bådens motor gået i stykker, vil sælger typisk have flere afhjælpningsforsøg, hvorimod en brækket bom skal afhjælpes i første forsøg. Tager afhjælpningsforsøget meget lang tid, kan det betyde, at sælger kun har et hjælpningsforsøg, uanset hvor kompliceret reparationen er. Sælgers afhjælpningsfrist vil blive forlænget, hvis der stilles en erstatningsbåd til rådighed for køber.

Hvad gør man, hvis sælger ikke afhjælper/omleverer inden rimelig tid?
Har sælger ikke afhjulpet manglen inden rimelig tid, kan køber frit vælge mellem følgende mangelsbeføjelser:
• afslag i købesummen,
• hæve købet uanset at manglen ikke er væsentlig,
• kræve omlevering eller
• lade manglen udbedre for sælgers regning, hvis det kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger.

Hvad er konsekvensen, hvis køber afslår sælgers afhjælpningstilbud?
I en nyere dom havde køber købt en sejlbåd. Under bådens første sejltur opstod der havari som følge af et defekt mastespor. Værftet, der havde bygget båden, erkendte fejlen og tilbød reparation. Dette var køber imidlertid ikke interesseret i og lod båden reparere på et andet værft i nærheden af, hvor han boede og krævede herefter et forholdsmæssigt afslag svarende til reparationsudgiften. Uanset bådens grove mangel i form af defekt mastespor mistede køberen retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, da man ikke havde accepteret sælgers afhjælpningstilbud.
Køber kan derfor miste sine misligholdelsesbeføjelser, hvis sælgers første afhjælpningsforsøg afvises.
Se Flaskepost på side 68 om Glasfiberrevne i motorbåd.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer